TENTO BLOG JE NYNÍ OTEVŘEN PO NÁSTUPU AUTORKY!

 

Stačí google a je to!

22. srpna 2011 v 14:15 | Saqa
Oficiálně nejdelším anglickým slovem je výraz "floccinaucinihilipilification" (29 znaků), který v angličtině znamená "the act of estimating as worthless".
Dalším výrazem je "antidisestablishmentarianism" (28 znaků), který je oproti předchozímu skutečným slovem, ne jen uměle vytvořeným pro nejdelší slovo. Výraz v angličtině znamená "opposition to the disestablishment of the Church of England".
Neoficiálním nejdelším anglickým slovem je pak se 45 znaky výraz "pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis", které znamená "plicní onemocnění". Jak prosté.
Nejdelší slovo, které se snad ani nedá považovat za slovo, je "shluk" názvů bílkovin, které bylo skutečně publikováno v jednom lékařském časopise. Nepokoušejte se jej přečíst, má 1913 znaků.

methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucyl phenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyl lysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenyl alanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisol eucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartyl threonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartyl alanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenyl alanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolyl threonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucyl arginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonyl prolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyl methionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysyl histidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucyl leucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenyl alanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenyl alanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalyl glycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalyl prolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanyl arginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginyl valylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinyl prolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucyl leucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycyl arginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyl alanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidyl leucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyl alanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanyl glycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysyl alanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycyl alanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisol eucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucyl glutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyl lysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysyl alanylalanylthreonylarginylserine

Zdroj: http://www.nejdelsi.cz/a/anglicke-slovo/

JSEM z5!!!

22. srpna 2011 v 13:37 | Saqa
Nazdár! Tákže sem z5 a zase tady budu oxidovat! Omlouvám se za chybění!
Nějak sem zapomněla že mám ještě blog! Uppps! No každopádně zase začnu obíhat!
A ten blázinec... no mamka nějak vyhodila pc nebo co... a tak já zůstala u taťky a
ted už mám přístup k netu jen u táty... brrr no ale jsem tu takže zase bude můj blog žít!!!
 


NOVÝ ČLÁNEK

25. června 2010 v 20:52 | Saqa

TENTO BLOG SE Z DŮVODU AUTORKY, KTERÁ BYLA PŘEVEZENA DO BLÁZINCE ZAVÍRÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Omluva a BLESKAJDA!!!

21. června 2010 v 14:48 | S♥q |  bleskowky:)

tak se všem omlouvám, že sem byla FURT pryč!

a tak jsem vám pro zábavu radši udělala bleskajdu, beru prvních 5!
kdopak to je? to neřeknu!xD
1) Kdo je na obrázku?
2) Vyjmenuj její 2 skladby.
3) Co má na sobě? - vyber: zimní bundu/plavky/nic.
4) Tvůj blog.
5) Tvoje přezdívka.
6) Co na diplomek?
7) papapapapappapapapapapapapapapapapappapa xD

UPOZORNĚNÍ: diplomek dostaneš jen tehdy, když správně odpovíš na otázky, můžeš se někde kouknout apod!


proooomiňnňňňˇˇnňte!!!!!!!!!! :-D

25. května 2010 v 18:05 | S♥q |  PLS
pls prominte možná se furt omlouvám ale opravdu nemám moc času, jenom oběhnu sb a
musím zase pracovat na referátu o třídění odpadu, nuuuuda tak moooc pusinek pa

proomiňte

4. května 2010 v 20:26 | S♥q |  PLS
mona lisa7
pls proomiňte sbénka a ostatní, že nepíšu, ale ve čtvrtek jedeme se školou
zase na hory, ale já tam moc chci, tak jenom píšu, že tu nebudu 2 týdny, moc
se těším, doufám, že mi to taky přejete, tak čááááu! a mám kdyžtak pozastaveno!
čááááááu a mějte se hezky! za 2 týdny :-)))


pls prooominte

20. dubna 2010 v 20:53 | S♥q
ahoojky já se vám omlouvám, že jsem dlouho nepsala, ale
budu dál dávat downy, to jo tak si mě pls Sb nemažte, ju?
já máám hoodně práce a tak asi dost často nebudu psát nevím, ale
nějaký článek se najde;-) tak zatím dám pár downů v dalších článcích, ju?
pp ;-) :-* muck pro všeeeeeeeeeeeeeeeeeechna Sbééééééénka


Kam dál

BLOGlist