TENTO BLOG JE NYNÍ OTEVŘEN PO NÁSTUPU AUTORKY!

Srpen 2011


Stačí google a je to!

22. srpna 2011 v 14:15 | Saqa
Oficiálně nejdelším anglickým slovem je výraz "floccinaucinihilipilification" (29 znaků), který v angličtině znamená "the act of estimating as worthless".
Dalším výrazem je "antidisestablishmentarianism" (28 znaků), který je oproti předchozímu skutečným slovem, ne jen uměle vytvořeným pro nejdelší slovo. Výraz v angličtině znamená "opposition to the disestablishment of the Church of England".
Neoficiálním nejdelším anglickým slovem je pak se 45 znaky výraz "pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis", které znamená "plicní onemocnění". Jak prosté.
Nejdelší slovo, které se snad ani nedá považovat za slovo, je "shluk" názvů bílkovin, které bylo skutečně publikováno v jednom lékařském časopise. Nepokoušejte se jej přečíst, má 1913 znaků.

methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucyl phenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyl lysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenyl alanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisol eucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartyl threonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartyl alanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenyl alanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolyl threonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucyl arginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonyl prolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyl methionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysyl histidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucyl leucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenyl alanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenyl alanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalyl glycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalyl prolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanyl arginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginyl valylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinyl prolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucyl leucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycyl arginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyl alanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidyl leucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyl alanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanyl glycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysyl alanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycyl alanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisol eucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucyl glutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyl lysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysyl alanylalanylthreonylarginylserine

Zdroj: http://www.nejdelsi.cz/a/anglicke-slovo/

JSEM z5!!!

22. srpna 2011 v 13:37 | Saqa
Nazdár! Tákže sem z5 a zase tady budu oxidovat! Omlouvám se za chybění!
Nějak sem zapomněla že mám ještě blog! Uppps! No každopádně zase začnu obíhat!
A ten blázinec... no mamka nějak vyhodila pc nebo co... a tak já zůstala u taťky a
ted už mám přístup k netu jen u táty... brrr no ale jsem tu takže zase bude můj blog žít!!!
BLOGlist